PRE-ORDER. DISKAUN 15%

Jangkaan masuk stok pada 23 Jun 2019. Sila rancang tempahan.

Reduced price! Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 1-10) Expand

Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 1-10)

Gema Insani Gema Insani

Gema Insani

New

Penulis : Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

More details

Warning: Last items in stock!

RM1,363.25

RM1,435.00

-5%

Tajuk : Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 1-10)
Penulis : Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
Harga : RM1435.00

Sinopsis
Kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum (fiqih) dari semua madzhab yang empat di Indonesia, kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fiqih). Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab. Dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur’an, As-Sunnah, maupun juga ijtihad akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Sekilas biografi beliau;
Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta ushul fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Saudi Arabia. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur’an dan mencintai As-Sunnah.

Semoga dengan adanya kitab ini dapat memberikan manfaat yang seluar-luasnya kepada seluruh umat Islam dimanapun berada.

Contoh bahasan yang pasti ingin Anda ketahui;

Madzhab Hanafi: Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali menyentuhnya sewaktu berjima' (bersetubuh).

Madzhab Maliki: Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali menyentuh dengan disertai nafsu syahwat.

Madzhab Hanbali: Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali sentuhan yang ada padanya menimbulkan syahwat.

Madzhab Syafi'i: Menyentuh wanita yang bukan mahram adalah membatalkan wudhu

Pandangan beliau Prof. Dr. Wahbah Az-Zulaili: "Bagi saya sentuhan yang terjadi dengan secara tiba-tiba (tidak sengaja) atau yang tidak disertai nafsu, maka ia tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi, sentuhan yang dilakukan dalam keadaan bernafsu akan membatalkan wudhu". Menurut beliau, inilah pendapat yang paling rajih (benar).

Pembahasan-pembahasan dalam buku Fiqih Islam wa Adillatuhu, diantaranya;

Jilid 1 Membahas: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat

Jilid 2 Membahas: Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Dzikir Setelah Shalat, Qunut Dalam Shalat, Shalat Jama’ah, Shalat Jama’ dan Qashar

Jilid 3 Membahas: Puasa, I’tikaf, Zakat, Haji, dan Umrah

Jilid 4 Membahas: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, dan Teori-Teori Hukum (Fiqih)

Jilid 5 Membahas: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, dan Akad Ijarah (Penyewaan)

Jilid 6 Membahas: Jaminan (Al-Kafaalah), Pangalihan Utang (Al-Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn), Paksaan (Al-Ikraah), dan Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

Jilid 7 Membahas: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, dan Pencurian

Jilid 8 Membahas: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, dan Pemerintahan Dalam Islam

Jilid 9 Membahas: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila’ Istri, Li’an, Zhihar, dan Masa Iddah

Jilid 10 Membahas: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan.

Gema Insani

Write a review

Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 1-10)

Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 1-10)

Penulis : Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili